Inspectoratul de Poliţie Județean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, județul Buzău, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 7 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

– ajutor șef post la Postul de Poliție Lopătari din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Beceni, poziția 704 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Murgești din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Grebănu, poziția 853 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Balta Albă din cadrul Secției 8 de Poliție Rurală Râmnicelu, poziția 881 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Odăile din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 976 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Pârscov din cadrul Secției 11 de Poliție Rurală Pârscov, poziția 979 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Padina din cadrul Secției 12 de Poliție Rurală Pogoanele, poziția 1008 din statul de organizare si funcţionare al unităţii,

– ajutor șef post la Postul de Poliție Glodeanu-Siliștea din cadrul Secției 13 de Poliție Rurală Smeeni, poziția 1031 din statul de organizare si funcţionare al unităţii.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail [email protected].

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău: https://bz.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

 

Sursa: Realitatea de Buzau